povinné informace

1) Oficiální název

Obec Nepomuk

2) Důvod a způsob založení

Obec Nepomuk vznikla 1.1.1991 v souladu zákona č.367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů volbami do obecního zastupitelstva a své funkce vykonává dle zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Organizační struktura

Obec Nepomuk má volené 5 členné Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.  Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční (3 členný) a kontrolní (3 členný). V čele OÚ je starosta.

Starostka: Ilona Vrchotová tel.: 724184143

Místostarosta: Zdeněk Sadílek tel.: 602504754

Pověřenec pro GDPR: Mgr. Tomáš Holubec mail: holubec@btrade.cz

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti: plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti v oblasti přenesené působnosti: vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek:

Obec Nepomuk

Nepomuk 50

26242 Rožmitál pod Třemšínem

4.2. Adresy úřadoven:

Obec Nepomuk

Nepomuk 50

26242 Rožmitál pod Třemšínem

4.3. Úřední hodiny

Čtvrtek  16:00 -17:00

4. 4. Telefonní čísla

724184143 (starosta)

602504754  (místostarosta)

 pověřenec pro GDPR:  Tomáš Holubec  mail: holubec@btrade.cz

4. 5. Čísla faxu

Obec nemá fax

4. 6. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek

https://nepomuk-pb.cz

4. 7. Elektronická adresa všech elektronických podatelen

obec.nepomuk@tiscali.cz

Datová schránka: 67haywd

4. 8. Další elektronické adresy povinného subjektu

žádné další elektronické adresy nejsou užívány

5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 45225211/0100 Komerční Banka

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6)

IČ Identifikační číslo organizace

(IČ): 662909

DIČ Daňové identifikační číslo

(DIČ): CZ 662909

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán 

Zprávy o přezkoumání hospodaření

Povodňový plán Program rozvoje obce –  Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce  a archivu

8.2. Rozpočet

Střednědobé výhledy rozpočtu

Rozpočty, rozpočtové opatření, návrhy rozpočtů 2023

Rozpočty, rozpočtové opatření, návrhy rozpočtů 2022

Rozpočty, rozpočtové opatření, návrhy rozpočtů 2021

Závěrečné účty obce

9) Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecniho úřadu (viz. bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7), nebo do datové schránky (viz. bod 4.8)

10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

– Písemně                                     (viz. bod 4.1)

– Osobně                                   v úřední hodiny (čtvrtek 16:00 – 17:00)

– E-mailem                                  ( viz. bod 4.7)

– Elektronickým podáním          (viz. bod 4.8)

11) Opravné prostředky   

–    Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základ žádosti lze podat odvolání dle §16 InfZ.                        

Odvolání:

-Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

-Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

-Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

-Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.                                                 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:-který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla-kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam. Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:-doručení sdělení o již zveřejněné informaci-doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)-oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím-uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

13)Popisy postupů

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na Stránkách portálu veřejné správy České republiky. O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky. Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14) Předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Nepomuk jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:-zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů-prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách-vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel-zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů-nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady-zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů-nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev-zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)-zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů-vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích-zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů-Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách-zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů-zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů-nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi-zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů-zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů-zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Vyhlášky a nařízení. Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:-Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.-Úplné znění zákonů lze získat zde.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem

Obec Nepomuk je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací – Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

Materiálové náklady – pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení, odeslání informací žadateli – odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb, balné (paušální sazba), poštovné dle aktuálního ceníku, telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb Práce s archiváliemi – dle ceníku služeb a úkonů SN ČR 

-Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.-Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.

-Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.-Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

15. 2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

16) Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17) Výroční zpráva

Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce

18) Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: