Kontejner na velkoobjemové odpady z domácnosti

Velkoobjemové odpady z domácnosti budou moci občané ukládat do přistaveného kontejneru pod restaurací v Nepomuku

ve dnech 31.5.2024 – 2.6.2024

ukládat:

starý nábytek – např. křesla, židle, skříně, válendy atd.

podlahové krytiny – např. koberce, linolea atd.

sanitární technika – např. umyvadla, toalety atd.
Informace o místních a okolních akcí

Informace o místních a okolních akcí jsou k dohledání v aktualitách nebo v kalendáři akcí, kde jsou informace přehledně uložené do kalendáře.
Prodej kuřiček

<object class="wp-block-file__embed" data="https://nepomuk-pb.cz/wp-content/uploads/2024/05/PLAKAT_PRODEJ-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="<span style="text-decoration: underline;">PLAKAT_PRODEJ-1PLAKAT_PRODEJ-1StáhnoutNový kontejner na sběr použitého textilu

Dnes byl v obci Nepomuk přidán ke kontejnerům na separovaný odpad další a to na sběr použitého textilu.

Co můžete darovat

Veškeré oděvy
dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy

Obuv
nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)

Kabelky, batohy
pouze nepoškozené a s funkčním zipem

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
čisté i mírně poškozené

Přikrývky, polštáře a deky
pouze péřové

Záclony, závěsy
nepoškozené

Látky
minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek

Co nemůžeme přijmout

Znečištěný a vlhký textil

více o třídění odpadu v obci: tříděný odpad a sběr použitého textilu | Nepomuk (nepomuk-pb.cz)
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODBRDSKO – INFORMACE K VÝZVĚ O DOTACE PRO OBCE, PODNIKATELE A SPOLKY

INFORMACE K VÝZVĚ O DOTACE PRO OBCE, PODNIKATELE A SPOLKY

Společná zemědělská politika, podpora pro projekty obcí, spolků a podnikatelů na Milínsku, Hvožďansku, Březnicku a Rožmitálsku v následujících tématech:

1) Podnikání malých a středních podniků

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského a nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Podpora pro následující aktivity:

a) Zemědělské podnikání

b) Zpracování a uvádění na trh produktů

c) Nezemědělské podnikání

2) Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Podpora pro následující aktivity:

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)

c) Drobné památky místního významu

d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

3) Neproduktivní infrastruktura v krajině

Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavby cest či stezek a jejich značení. Dále bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení, dále také aktivity zaměřené na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář. Cesty/stezky musí být realizovány mimo intravilán obce, v lese i mimo les. Nelze podpořit cyklostezky.

Podpora pro následující aktivity:

a) Stezky v lese i mimo les

b) Drobné památky v krajině

Vyhlášení výzvy o dotace – léto/podzim 2024 – více informací bude na webu:

MAS PODBRDSKO v sekci DOTACE 2021 – 2027.

Máte projektový záměr a nápad na hezký projekt?

Projektové záměry sbírá a konzultuje – Petra Benjáková, info@maspodbrdsko.cz

Kancelář MAS Podbrdsko, www.maspodbrdsko.cz
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z
jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje na dny

9. dubna 2024 (úterý) v 10.00 hodin
a
25. června 2024 (úterý) v 10.00 hodin
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2
(stanice Karlovo náměstí na trase metra B)

zkoušky znalosti hub.

Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
potravinářské účely. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů, v této souvislosti ve svém § 3 odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského
podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného
zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující
stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
vlastního sběru. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí
pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o
osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání zkoušky. Zkouška se skládá z písemné a
ústní části. Při zkoušce znalosti hub musí uchazeč prokázat znalost právních předpisů upravujících
členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub,
požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění,
zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy
prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu,
znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad
poskytování první pomoci.
Žadatel musí ve své písemné žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje:
a) jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo
občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
b) dosažené vzdělání a jeho zaměření
c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.
Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze – www.khsstc.cz .
Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště ve
Středočeském kraji.
K přihlášce ke zkoušce musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti osoby nebo
úředně ověřená kopie tohoto dokladu. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného
vyšetření zraku praktickým lékařem, který osobu registruje.
Ke zkoušce s sebou uchazeč přinese platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.
Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní
poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli vydáno po
předložení kolkové známky v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostního převodu po
připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní symbol datum narození
žadatele ve formátu DDMMRRRR (vzor: 01019999), popřípadě IČO; zpráva pro příjemce:
příjmení a jméno žadatele, včetně účelu platby (vzor: Nováková Petra – znalost hub).
Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů
před termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v
Praze, odbor hygieny výživy a PBU, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e).
Bližší informace zájemci získají na webových stránkách www.khsstc.cz.
Ing. Michal Novotný
ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Rozdělovník
Obce Stč. kraje
Česká mykologická společnost
KHS Stč. kraje – ÚP-odd. HV a PBU
KHS HV a/a